Klubbens ursprungs-stadgar från 1935

 

För Vänersborgs Skidklubb stiftad de 21 november 1935 och som har till ändamål att bedriva idrott i grenar, vilka av klubb- eller årsmöte fastställs ingå i klubbens verksamhet.

MEDLEMSKAP

§ 1
Medlemskap erhålles genom erläggande av gällande årsavgift.

§ 2
Medlem, som vill utträda ur klubben, skall i skriftlig form anmäla detta till styrelsen. Eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens beslut.

§ 3
Medlem, som icke i den ordning klubbens stadgar föreskriver, erlägger stadgad årsavgift eller som eljest brutit mot dess stadgar, kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Fråga om uteslutning av medlem får icke ske, förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet.

Beslut om uteslutning skall ned angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis. Medlem, som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med klubben söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det att han fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över densamma.

Ärende angående dylikt besvär, skall föreläggas det klubbmöte som hålles närmast efter besvärstidens utgång och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möt, till vilket klaganden minst 8 dagar i förväg kallats medelst rekommenderat brev.

Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan klubben och den förutvarande medlemmen.

MEDLEMSAVGIFTER

§ 4
Medlem erlägger av ordinarie årsmöte fastställd årsavgift. Ständig medlem erlägger av ordinarie årsmöte fastställd årsavgift.

DELTAGANDE I TÄVLINGAR

§ 5
Medlem får icke utan sektionsstyrelsens medgivande representera klubben i tävlingar.

STYRELSEN

§ 6
Klubbens angelägenheter ska handhavas av en styrelse, bestående av minst 7 ledamöter.

I styrelsen skall ingå ordförande, sekreterare och kassör. Mandattiden är för ordförande 1 år och för övriga styrelseledamöter 2 år, varav halva antalet ledamöter väljes udda år och andra hälften jämt år. Ledamot och suppleant i styrelsen väljes vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som enligt den mellan suppleanter bestämda ordningsföljden står i tur såsom styrelseledamot för tiden fram till nästa årsmöte.

§ 7
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

§ 8
Ordföranden är klubbens officielle representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars tillämpning.

§ 9
Den rent idrottsliga verksamheten handhaves av sektioner i den omfattning, som erfordras. Varje sektion utser inom sig de funktionärer, som är behovet påkallat.

MÖTEN

§ 10
Vid verksamhetsårets slut skall klubben avhålla årsmöte. Klubbmöte skall hållas, då styrelse eller sektion påkallar detta. Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen och kallelse skall utfärdas minst 8 dagar före mötets avhållande.

§ 11
Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt gällande årsavgift som under året uppnår en ålder av lägst 18 år. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Icke röstberättigas medlem har yttrande- men ej förslagsrätt.

§ 12
Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande.

§ 13
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av a. ordförande, b. sekreterare för mötet.
3. Val av 2 justeringsmän att justera dagens protokoll.
4. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser.
5. Revisorernas berättelser.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och sektionerna för den tid revisionen omfattar.
7. Val av ordförande, erforderligt antal styrelseledamoter jämte 2 styrelsesuppleanter samt 2 revisiorer och suppleanter för dessa. Sektioner och kommitéer i behövlig omfattning.
8. Fastställande av årsavgift.
9. Motioner som inlämmnats till styrelsen minst 10 dagar före årsmötets avhållande.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION

§ 14
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden kalenderår.

Årsmöte skall avhållas innan februari månads utgång.

§ 15
Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och inventarieförteckning skall vara revisorerna tillhanda minst 2 veckor före ordinarie årsmöte.

Det åligger revisorerna att granska styrelsens och sektionerns förvaltning och räkenskaper under sistflutna räkenskapsåret.

BESLUT

§ 16
Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering, öppen eller sluten.

Vid votering bestämmes utgången – utom i frågot som avser § 17 – genom enkel majoritet.

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden. Vid var med sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lottan avgöra.

STADGEFRÅGOR

§ 17
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning får upptagas till avgörande endast vid ordinarie årsmöte.

För godkännande av dylika förslag erfordras mist 2/3 majoritet.

§ 18
Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om användning av klubbens tillgångar för bestämt, idrottsbefrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och åsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- vinst och förlusträkning.

§ 19
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga förskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingreglementen och övriga i vederbörande ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för klubbens medlemmar.